תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר
“האתר”, (לרבות גלישה) /https://www.smartradeil.co.il:
שימושך באתר האינטרנט של סמארט טרייד בשם המתחם באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, שימוש בשירותי האתר והמידע המצוי בו
מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. במידה ואינך מסכים לכל התנאים או לחלק
מהם, הנך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל פעולה באמצעותו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי
נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים. הכותרות המובאות להלן הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1 . כללי

1.1 . האתר מנוהל ע”י “סמארט טרייד” להלן “המכללה” ו/או צד שלישי הקשור אליה בהפעלתו וניהולו.
1.2 . מדיניות הפרטיות של המכללה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. לצורך מעבר על מדיניות הפרטיות של
המכללה יש ללחוץ כאן
1.3 . הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך
כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך ובין המכללה.
1.4 . תנאי השימוש מעודכנים נכון ליום 01.01.2020 . המכללה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות,
לתקן או לבטל את הפרסומים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, או להוסיף
תנאים חדשים, וזאת מבלי שתהיה חייבת להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט
במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד פרסומו ואילך. הנך מתחייב לעיין בתנאי השימוש ולהתעדכן מפעם
לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור. ט.ל.ח.
1.5 . תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש
אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז.

2 . רישום לאתר

2.1 . השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עלול לחייב הרשמה לאתר ופתיחת חשבון משתמש. כל אדם מעל מגיל
18 , הכשיר לכך משפטית, זכאי להירשם לאתר. המכללה שומרת לעצמה את שיקול הדעת המלא לסרב לקבל את
הרשמתך לאתר, וזאת מטעמיה היא, ובכפוף להוראות כל דין. כל אדם המבקש להצטרף לאתר ולעשות שימוש
בשירותיו עלול להידרש למילוי טופס הרשמה, חתימה על הסכם פרטני ו/או כל מסמך אחר לפי שיקול דעתה של
המכללה. להסרת כל ספק, הרישום לאתר הינו וולונטרי וכפוף להוראות תנאי השימוש על התיקונים שיחולו בהם מעת
לעת. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל עת וללא כל התראה, והכול
בכפוף להוראות כל דין.
2.2 . המכללה רשאית, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, להפסיק את השירותים המוצעים באתר ו/או לבטל את הרשמתך לאתר.
הודעה על ההחלטה בדבר ביטול הרשמתך תישלח אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו בעת הרישום לאתר.
2.3 . כחלק מהליך ההרשמה לאתר ולשם תחילת ביצוע הפעולות וקבלת השירותים בו תידרש למלא פרטים אישיים באתר
לרבות פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו”ב. כדי שהרשמתך תבוצע במהירות
וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל המכללה להבטיח את רישומך לאתר ופעילותך
התקינה בו. מובהר בזאת, כי על פי הדין, אין חובה למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת,
במידה ולא תמסור את מלוא הפרטים הנדרשים דלעיל, לא תוכל להירשם לאתר ולקבל את השירותים המוצעים בו ולא
תעמוד לך כל טענה בגין כך. הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
2.4 . המכללה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטים
אישיים וסודיים מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בקיום מקרים מסוימים שאינם
בשליטתה, המכללה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע
זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. המכללה תהיה רשאית להשמיד את כל הנתונים הקשורים אליך או
לחשבונך באתר ו/או כל מידע קשור אחר, וזאת בכפוף לשיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין.
2.5 . במידה ובוצע על ידך מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכללה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או נמסרו על
ידך במתכוון פרטים שגויים, המכללה תהיה רשאית למנוע את השתתפותך בפעילויות באתר באופן זמני או באופן קבוע,
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה ו/או למסור על כך הודעה מראש. הנך מאשר בזאת כי
הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.6 . ברישומך לאתר ו/או בעת הורדת תכנים מהאתר, הנך מסכים לקבל מהאתר ו/או מהמכללה ו/או ספקי המכללה ו/או
צדדים שלישיים עימם קשורה המכללה, הצעות והטבות ייחודיות (הן באופן אישי והן באופן כללי), לרבות דברי פרסומת,
באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות מסר קצר (SMS או MMS)  ו/או רשת האינטרנט
)לרבות רשתות חברתיות לסוגיהן(. במידה ואינך מעוניין לקבל הצעות ו/או פניות כאמור, עליך להודיע על כך בכתב
למכללה ושמך יוסר מרשימת התפוצה של האתר (“הודעת הסירוב”) בתוך שלושים 30  ימי עסקים ממועד קבלת
ההודעה בפועל. הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה )ככל שתהיה(.

3 . גישה לאתר

3.1 . המכללה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. המכללה אינה מתחייבת ואינה
יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
3.2 . המכללה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:
3.2.1 . לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו.
3.2.2 . לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לעשות שימוש
בשירותים המוצעים באתר ו/או לקבל כל שירות נלווה.
3.2.3 . לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד )לרבות חומרה ותוכנה( הדרושים לשם שימוש
באתר.
3.2.4 . להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
3.2.5 . לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר.
3.3 . המכללה לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירה ו/או עקיפה, לרבות בגין
עגמת נפש, אשר ייגרמו לך ו/או לציוד החומרה בו השתמשת לגלישה באתר, הן כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר
ו/או כניסה אליו וגלישה בו, והן כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב
(לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.
3.4 . המכללה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר.
עם זאת, המכללה אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל
טענות כלפי המכללה בעניין זה.

4 . שימושים אסורים באתר

4.1 . הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי.
4.2 . הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה,
ניצול מסחרי אחר של האתר או כל שימוש שאינו שימוש אישי במחשב או של תוכנה שמקורה באתר או של מידע
המופיע באתר.
4.3 . הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה )לרבות תוכנות סריקה, רובוטים, תוכנות לכרית מידע ו/או כל מכשיר
סריקה אוטומטי אחר( במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של
תכנים שמקורם באתר.
4.4 . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת –
המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
4.5 . הנך מאשר כיידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של האתר או המכללה מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב
שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות אלה, לרבות חיפוש אחר פרצות
במערכות ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות עליהן.
4.6 . הנך מתחייב לא לעשות באתר שינוי ו/או כל שימוש לרעה, וכן לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע
מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותה של המכללה בגין הפרת תנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה, לא
תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום:
4.6.1 . פגיעה או הפרה בזכויות מנהל האתר ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין;
4.6.2 . איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות, הפליה אסורה או אי נעימות
כלשהי;
4.6.3 . עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
4.6.4 . פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב;
4.6.5 . מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.
4.7 . להסרת ספק, מובהר לך כי במידה ותפר מי מהתחייבויותיך המפורטות בסעיף זה דלעיל המכללה שומרת לעצמה את
הזכות לנקוט כנגדך בהליכים משפטיים.

5 . קניין רוחני

5.1 . האתר כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות, בין היתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , או כל שילוב
שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה
(animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב,
קוד מקור, יישום, תסדיר (format) , פרוטוקול, מאגר נתונים, מחשבונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית  (icon)
(“תכנים”), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות המכללה וחלקם
בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד
המטרות המפורטות במפורש בתנאי שימוש אלה.
5.2 . על אף האמור לעיל, הנך רשאי להוריד מידע מהאתר אל המחשב שלך (download), לצורך שימושך האישי בלבד
מקום בו הותר הדבר מפורשות. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת,
מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור מראש מהמכללה
ובכתב.
5.3 . גם במידה ותקבל אישור כמפורט לעיל, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל
הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע
כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע
האמור.
5.4 . הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר,
מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב. הנך האחראי
הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך
לאתר.
5.5 . בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב:
5.5.1 . כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי
כאמור להעלות את החומר אל האתר;
5.5.2 . כי בעליו של החומר מעניק למנהל האתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות,
להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול
בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;
5.5.3 . כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר
ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש באתר;
5.5.4 . כי תשפה ותפצה את המכללה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם פרסום החומר באתר, לרבות שכר טרחת
עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.
5.6 . הינך רשאי להציב קישורים ) links ( לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה
לעמוד השער של האתר. אינך רשאי לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב
שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה והמכללה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי, תורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מיד בהתאם להנחיית המכללה ולא תהיה לך
טענה כלשהי כנגד המכללה בעניין זה.

6 . תכנים/מידע באתר

6.1 . התכנים המצויים באתר הינם כלליים ואינפורמטיביים בלבד, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו מקור המידע המוצג
באתר הינו ממקור חיצוני של צד ג’, אין למכללה כל אחריות על נכונות המידע ו/או אמיתותו.
6.2 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהצגת מידע באתר משום הצהרה כי המידע נכון, מדויק או מאומת. המכללה
ו/או מי מטעמה אינה אחראית לזמינות המידע ו/או לתוכנו ו/או לצורתו ו/או לדיוקו /או לליקוי בו ו/או לאי התאמתו.

7 . הבהרות בעניין ייעוץ השקעות

7.1 . המידע המופיע באתר לא מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם
ו/או ייעוץ השקעות. המכללה מבהירה ומדגישה בפניך כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות
מיוחדת. המידע הינו כללי ואינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי שלך וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מטעם
יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים הנכללים
בכל מידע המצוי באתר, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינו על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות
חיצוניים ואין למכללה כל אחריות לנכונותו ו/או אמיתותו.
7.2 . המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד. המכללה אינה בעלת רישיון ואינה עוסקת
במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות,
תשנ”ה- 1995 , למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם להוראות החוק הנ”ל.
7.3 . התכנים המועברים בקורסי ההכשרה השונים במכללה בתחום שוק ההון כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק
ההון. השיעורים והתכנים המועברים בהם אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול )לביצוע פעילות השקעה( ו/או מסחר, ואינם
מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם מסוים .
7.4 . הנתונים המתפרסמים על ידי המכללה בתקשורת )ובכלל זה באתר(, לרבות סקירות השוק הינם למטרות אינפורמציה
בלבד.

8. הרשמה לאתר

8.1 . על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
8.2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו
כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
8.3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
8.4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח
המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא
הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
8.5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
8.6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
8.7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
8.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על
פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
8.9. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
8.9.1. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
8.9.2. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
8.9.3. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
8.9.4. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

9. רכישת מוצרים

9.1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין
בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות
המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
השלמת ההזמנה.
9.2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בקבלת הקבצים על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים .
9.3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
9.4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש
להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
9.5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
9.6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת
ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל או חברת האשראי כפי שיובהר להלן,
הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך
חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
9.7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
9.8. הפרטים כפי שהוזמנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולה

10 . אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

10.1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות
וכל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש (WWW.PAYPAL.COM) – “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל
באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
10.2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס
האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות
את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי
השימוש של אתר פיי פאל.
10.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש
באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת
האתר תכבד.
10.4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על
קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק
מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
10.5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה
מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
10.6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר
שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת
העסקה או ביטולה.
10.7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה.
אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת
האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל
את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
10.8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו,
במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
10.9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות
ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
10.10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע
זיכוי בהתאם.

11 . אספקת המוצרים

11.1 . אספקת המוצר הדיגיטלי ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או
מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין
הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
11.2 . הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 3 ימי
עסקים.
זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי,
שבת, ערבי חג וימי חג) .
11.3 . על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר,
במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
11.4 . יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים
מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

12 . ביטול רכישה מצד המזמין

12.1 . ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל smartraderil@gmail.com
12.2 . ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
12.3 . ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר הדיגיטלי לא הורד למחשב ובכך לא נעשה בו כל שימוש.
12.4 . לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול
בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת
הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן .

13. ביטול רכישה מצד המכללה

13.1 . המכללה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או
מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
13.2 . הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של
המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
13.3 . למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

14. זכויות יוצרים

14.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם
של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
14.2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר
הקשור להפעלתו.
14.3 . זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו
ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
14.4 . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,
תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
14.5 . אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל
דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות
ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
14.6 . הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

15 . אחריות

15.1 . המכללה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים
בכל דרך שהיא, על תיקונם, ו/או החלפתם של המוצרים .
15.2 . המכללה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש
ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
15.3 . המכללה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים
בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
15.4 . בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
15.5 . אין המכללה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או
הקשורים בכל דרך שהיא, לשימוש הכללי בקבצים ובמידע הנמצא בתוכם
15.6. במידה והמכללה (ו/או מי מטעמה) לא תוכל לספק את המוצרים הדיגטליים, יתקבל החזר מלא ללקוח
תוך שלושה ימי עסקים.

16 . סודיות ופרטיות

16.1 . כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
16.2 . החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם
השלמת עסקה.
16.3 . החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה
ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי
התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
16.4 . למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם
המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין
עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור
את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
16.5 . החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי
והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים .
16.6 . מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני
חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור
למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי
החברה.

16.7 . על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (”cookies“)
ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
16.8 . בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל
סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא
מורשה.

17. שירות סריקת המניות

17.1. שירות סריקת המניות אינו מהווה שירות איתותים ולא יהיה שירות איתותים בעתיד.
17.2. שירות סריקת המניות הנו שירות סריקה וניתוח גרפים עצמאי ואינו כולל בתוכו בקשת ניתוח מניות ספציפיות מצד
המשתמשים או לקוחות השירות.

17.3. בעת הסכמה לשירות סריקת המניות, הנכם מסכימים לא לתבוע, להאשים ולטעון כנגד המכללה או מפעיל המכללה
תום רוכמן בעקבות כל הפסד / רווח שנוצר לכם בתיקי ההשקעות או בכל צורת השקעה שבחרתם בה.
17.4. המכללה מתחייבת לשלוח בכל יום א’, באמצעות כתובת המייל שסיפק הלקוח, קובץ סריקת מניות הכולל בתוכו מספר
מניות וניתוחים משתנה משבוע לשבוע בהתאם לסריקה שהתבצעה.
17.5.
 שירות סריקת המניות אינו שירות המלצה או איתות מניות, אלא נועד לייעל את תהליך סריקת המניות שנלמד בקורס
 המסחר תוך שליחת תוצאות הסריקה בכל יום א’ מידי שבוע.
17.6. במידה והרישום לשירות נעשה לאחר יום ראשון (היום בו הסריקה נשלחת), תישלח סריקה רק ביום ראשון שלאחריו.

18 . דין ושיפוט

18.1 . הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
18.2 . בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
18.3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין
הישראלי בלבד.

הרישום לקבוצות ההכשרה לחודשים אוגוסט-ספטמבר החל!

קבוצות הכשרה קטנות ומקצועיות למסחר בשוק ההון

תכנית הלימודים המתקדמת והמקיפה ביותר בשוק

עצמאות פיננסית לא מגיעה מעבודה בלבד, עצמאות פיננסית מגיעה
 מריבוי מקורות הכנסה! 

אין דבר חשוב יותר מיצירת אפיקי הכנסה נוספים אשר יתרמו לנו להגיע לעצמאות פיננסית במהירות המקסימלית. 

בואו ללמוד איתי מסחר עצמאי בשוק ההון, תהפכו לסוחרים מצליחים
 וביחד ניצור עתיד פיננסי טוב יותר!

התחל את הצ'אט
1
שלחו לי הודעה בוואטסאפ!
רוציo עוד מידע על השירותים שלי? בואו לדבר איתי בוואטסאפ!